YAESU RIG
   본체의 마이크 단자를 정면에서 바라본 상태   타 회사 제품의 핀 배열도(Others)

FT-200/FT-401
FT-401/FL101
FT-101 초기 제품
  
FT-501/FT-201/FT-301/FT-7
FT-101Z/FT-107
FT-2F/FT-2/シグマサイザー200
FT-220/FT-224/FT-221
FT-223/FT227/FT-225/FT-625
 P ①E
②MIC
③PTT
④NC
 
FT-620B/FT-75B  6P ① +13.5V
② SP
③ E
④ PTT E
⑤ PTT
⑥ MIC

 

FT-227A/FT-627A  6P ①UP
②+5V(UP/DOWN)
③DOWN
④PTT
⑤E
⑥MIC
 
FT-202/FT-207/FT-208
FT-708R
 6P YM-24/A YM-32
①MIC
②SP
③PTT
④E
⑤NC
⑥+10.8V(SP COM)DOWN
①MIC
②UP
③PTT
④E
⑤+5V(UP/DOWN)
⑥+10.8V(SP COM)DOWN
FT-290/FT-690/FT-790R 7P ①E
②MIC
③PTT
④+5V
⑤SP
⑥UP
⑦DOWN
 
FT-707S/FT-ONE S/FT-102
FT-77
FT-980/FT-757Ⅱ/FT-767
FT-747
8P ①UP
②+5V(UP/DOWN)
③DOWN
④FAST
⑤+5V(FAST)
⑥PTT
⑦E
⑧MIC

 

FT-2700/FT-270
FT-770/FT-290MKⅡ/FT-690MKⅡ
FT-790MKⅡ/FT-4700/FT-212
FT-712/FT-211/FT-711/FT-2311
 8P ①UP
②+5V
③DOWN
④SP
⑤SPEAK or COLL or BAND
⑥PTT
⑦E
⑧MIC
 
FT-3700/FT-3800/FT-3900
FT-4600/FT-4800/FT-4900
FT-5800/FT-215/FT-715
8P ①UP
②+5V
③DOWN
④NC
⑤RECALL
⑥RESET
⑦E
⑧MIC
*PTT가 없는 것이 특징
 
데이터 단자 FT-4600   
N1608(AQS)

FT-3700/FT-3800/FT-3900/FT-4600
FT-4800/FT-4900
FT-5800/FT-215/FT-715 

①UP  ②+5V  ③DOWN  ④NC ⑤RECALL  ⑥RESET ⑦E ⑧MIC
휴대용 무전기  
모듈라 8P FT-2400 
모듈라 6P FT-8100/FT-800/FT-8500 
FT-757Ⅱ  
FT-747  
FT-767  
FT-840  
FT-850  
FT-900  
FT-1000/FT-1000MP/FT-1021  
FT-847  
FT-920  
FT-655  
FT-100  

이 자료는 日本의 HAMSHOP T-ZONE 太田店의 홈페이지에서 발췌하여 편집하였습니다.

B. N. C. 세원 통신 http://hamshop.net 

g_mail2.gif 중에서 선택하세요.

051-808-9021() 051-808-0561

부산시 진구 전포1동 687-1 신한 빌딩 2층 전관